Uusi hoito voi viivästyttää Alzheimerin taudin etenemistä

Moleac ilmoitti julkaisevansa ATHENE-tutkimuksen tulokset, jotka on julkaistu Journal of the American Medical Director Association (JAMDA) -lehdessä.

Hoidot, jotka voisivat tehokkaasti hidastaa AD:n etenemistä, kun se on saavuttanut kliinisen vaiheen, ovat edelleen tärkeä tyydyttämätön lääketieteellinen tarve. NeuroAiD™II:lla on osoitettu olevan moduloivia vaikutuksia amyloidiprekursoriproteiinin (APP) prosessointiin2 ja tau-proteiinin transformaatioon epänormaalisti fosforyloituneiksi ja aggregoituneiksi muodoiksi3, sekä hermoja regeneratiivisia ja hermoja korjaavia ominaisuuksia4. NeuroAiD™II:n hyödylliset vaikutukset kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen on jo osoitettu traumaattisissa aivovaurioissa5.

Alzheimerin taudin Therapy with NEuroaid (ATHENE) -tutkimus on ensimmäinen tutkimus, jossa arvioidaan NeuroAiD™II:n turvallisuutta ja tehoa lievistä tai keskivaikeista AD-potilaista, jotka ovat vakaat tavanomaisilla oireenmukaisilla hoidoilla.

ATHENE oli 6 kuukauden satunnaistettu kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jota seurasi avoin NeuroAiD™II-hoidon jatkaminen vielä kuudella kuukaudella. 6 koehenkilöä Singaporesta osallistui tutkimukseen, jota koordinoivat Memory Aging and Cognition Centre, National University Health System, National Neuroscience Institute ja St. Luke's Hospital, Singapore.

• NeuroAiD™II osoitti pitkäaikaisen turvallisuuden AD:n lisähoitona ilman, että potilaiden määrä ei lisääntynyt vakavien haittatapahtumien tai haittatapahtumien vuoksi.

• NeuroAiD™II:n varhainen aloitus paransi kognitiokykyä pitkällä aikavälillä lumelääkkeeseen verrattuna (myöhäinen aloitusryhmä) ADAS-cog:lla mitattuna, tilastollisesti merkitsevästi 9 kuukauden kohdalla ja hidasti heikkenemistä ajan myötä.

ATHENE-tutkimustulokset tukevat NeuroAiD™II:n etua turvallisena lisähoitona tavanomaiseen AD-hoitoon, koska tutkimuksessa ei havaittu todisteita haittatapahtumien merkittävästä lisääntymisestä MLC901:n ja lumelääkkeen välillä. Analyysit viittaavat MLC901:n potentiaaliin hidastaa AD:n etenemistä, mikä on yhdenmukainen aiemmin julkaistujen prekliinisten ja kliinisten tutkimusten kanssa, mikä tekee siitä lupaavan hoidon AD-potilaille. Nämä tulokset vaativat lisävahvistusta suuremmissa ja pidemmissä tutkimuksissa.                                                         

Sana päätutkijalta

”Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy, ja se on 60–80 % tapauksista. Ennen kuin FDA äskettäin hyväksyi aducanumabin, Alzheimerin taudille ei ollut sairautta modifioivaa hoitoa, ja tällä hetkellä saatavilla olevat oireenmukaiset hoidot pyrkivät väliaikaisesti viivyttämään dementian oireiden pahenemista ja parantamaan Alzheimerin tautia sairastavien ja heidän hoitajiensa elämänlaatua. Tästä syystä potilaille ja heidän hoitajilleen on tarjottava varhainen pääsy diagnoosiin ja uusiin hoitoihin.

ATHENE-tutkimuksen lupaavat tulokset tulee ymmärtää osana Alzheimerin taudin lääkekehitysputken siirtymistä oireenmukaisista hoitomuodoista sairautta modifioiviin hoitoihin. Tämä tutkimus ja muut mahdolliset hoidot tulee arvioida tarkasti hyvin suunnitelluilla kliinisillä tutkimuksilla."

Professori Christopher Chen

Johtaja, Memory Aging and Cognition Centre, National University Health System ja apulaisprofessori, farmakologian laitos, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore.

Tulosta ystävällinen, PDF ja sähköposti

Liittyvät uutiset