Lentoyhtiön uutiset Yhdistykset Aviation News Breaking Travel Uutiset EU-matkailu Uutiset Matkan uudelleen rakentaminen matkailu Kuljetusuutisia Matkailututkimuksen uutiset Matkatekniikan uutiset Suosittuja uutisia World Travel News

Kuinka turvata lentoliikenteelle kestävä tulevaisuus

, How to Secure a Sustainable Future for Aviation, eTurboNews | eTN
avatar
Kirjoittanut Jürgen T Steinmetz

Ilmastonmuutos ja Euroopan lentoliikenne. Euroopan keskeisen roolin turvallisen liikkuvuuden varmistamisessa on vähennettävä merkittävästi sen ympäristöjalanjälkeä.

Pk-yritys matkailussa? Klikkaa tästä!

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Ilmailulla strategisena eurooppalaisena infrastruktuurina on jatkossakin keskeinen rooli turvallisen liikkuvuuden varmistamisessa mantereella, mutta sen on pienennettävä merkittävästi ympäristöjalanjälkeään.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) on tässä olennainen mahdollistaja ja ansaitsee ensisijaisen huomion, kun taas ilmailun vihreän siirtymän on oltava myös oikeudenmukainen siirtymävaihe, jossa ympäristön ja sosiaalisen kestävyys kulkevat käsi kädessä. 

”Eurooppalaiset lentäjät ovat täysin sitoutuneita Pariisin sopimukseen. Eurooppalaiset pilotit tukevat European Green Dealin ja Fit for 55 -paketin tavoitteita.

He ovat valmiita auttamaan rakentamaan ilmailulle vihreämpää, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo tilintarkastustuomioistuimen varapuheenjohtaja Juan Carlos Lozano viitaten tilintarkastustuomioistuimen äskettäin julkaistuun kannanottoon ”Securing a Sustainable Future for Aviation”.

”Olemme valmiita osallistumaan konkreettisesti yhteiseen pyrkimykseen pienentää ilmailun ympäristöjalanjälkeä. Tavoitteemme on tehdä yhteistyötä alan ja sääntelyviranomaisten kanssa uusien toimintatapojen ja menettelytapojen edistämiseksi, mikä tuo lisää ympäristöhyötyjä pitäen samalla turvallisuuden etusijalla", sanoi Lozano.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toivoo, että EU:n meneillään olevat lainsäädäntöprosessit tarjoavat oikeat sääntelyvälineet, joilla ilmailu saadaan hiilidioksidipäästöjen vähentämispolulle.

Sellaisenaan ECA tukee niin kutsuttua SAF-avustusmekanismia, joka on saanut kannatusta Euroopan parlamentissa ja myös neuvostossa.

"Lisäpoliittisia aloitteita tarvitaan kuitenkin kipeästi, jotta EU:n yhdistämismandaatti ei jää loppujen lopuksi toiveajatteluksi", Lozano kommentoi.

"Kehotamme kaikkia alan toimijoita, jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota toimimaan aidosti julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushengessä ja ryhtymään ripeästi konkreettisiin toimiin SAF:n tuotannon ja käyttöönoton lisäämiseksi rakentamalla vahvan teollisuuspilarin Eurooppaan." hän päätteli.  

"Paremmin takaisin rakentamisesta" on tullut uusi motto kriisin jälkeisellä aikakaudella. Eurooppalaiset lentäjät uskovat vakaasti, että ilmailun on tartuttava tähän tilaisuuteen "keksiä itseään uudelleen" ja tultava jälleen kestäväksi, vankkaksi ja kestäväksi 3.0-teollisuudeksi, mikä on edellytys kaikille pitkän aikavälin kasvunäkymille.

Kestävän kehityksen on siksi oltava kaiken ilmailun uudistamisen kulmakivi. Ja kestävyys on kolmiosainen:

ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen. 

"Enemmän kuin koskaan on olennaista, että ympäristöystävällisempi ilmailu, josta on oikeutetusti tullut tärkein prioriteetti, ei tapahdu sosiaalisten oikeuksien ja laadukkaan työllisyyden kustannuksella", sanoo tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja Otjan de Bruijn.

Uudet lentoyhtiöiden liiketoimintamallit, epätyypillisten epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen ja viime aikoina COVID-19-pandemia ovat ravistaneet alaa ja heikentäneet lentomiehistön työympäristöä.

"ECA kehottaa päättäjiä mahdollistamaan sääntely- ja poliittinen ympäristö, joka edistää sosiaalista kestävyyttä kaikissa siirtymisen vaiheissa kohti hiilidioksidipäästötöntä lentoliikennettä", hän painotti. 

HAASTEEN TUNNISTAMINEN

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista.

Lentoliikenne on strateginen eurooppalainen infrastruktuuri, jolla on jatkossakin keskeinen rooli turvallisen liikkuvuuden varmistamisessa Euroopassa. Ilmailun on kuitenkin omaksuttava erittäin kunnianhimoinen hiilidioksidipäästöjen vähentämispolku ollakseen osa "vihreää" ratkaisua. Siksi tilintarkastustuomioistuin kehottaa päättäjiä ja kaikkia lentoliikennealan sidosryhmiä yhdistämään voimansa ja toimimaan nopeasti kestävän, kilpailukykyisen ja kestävän ilmailujärjestelmän ylläpitämiseksi Euroopassa.

2. SITOUMUS EU:N VIHREÄN TOIMINTAAN

Eurooppalaiset pilotit ovat sitoutuneet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin ja suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti kunnianhimoisiin Fit for 55 -pakettipolitiikkaaloitteisiin, mutta niihin liittyy kuitenkin useita huomioita ja parannusehdotuksia.

3. KESTÄVÄT LENTOPOLTTOAINEET (SAF) – STRATEGINEN RESURSSI SAF

on laajalti tunnustettu lupaavimmaksi keinoksi vähentää ilmailun hiilidioksidipäästöjä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja sellaisena ReFuelEU on Fit for 55 -paketin keskeinen pilari yhdistämisvaltuutuksen käyttöönotossa. Riittävän SAF-tarjonnan varmistaminen kohtuulliseen hintaan varhaisessa vaiheessa on keskeinen voimavara ollakseen vihreän siirtymän voittajien joukossa, sillä pääsy SAF:iin määrittää, kuka lennättää reittejä tulevaisuudessa.

Eurooppalaiset lentäjät kehottavat siksi EU:n päättäjiä ja alaa ryhtymään tarvittaviin, kiireellisiin toimiin tullakseen johtavaksi aidosti kestävien SAF-lentokoneiden valmistuksessa, jotta voidaan turvata Euroopan lentoliikenteen liitettävyys, työllisyys ja kilpailukyky tulevaisuudessa.

LENTÄJIEN OSUUS

ECA:n tavoitteena on edistää uusia toimintatapoja ja menettelytapoja, jotka tuovat ympäristöhyötyjä. Eurooppalaiset lentäjät ovat valmiita osallistumaan konkreettisesti omalla vastuullaan yhteiseen pyrkimykseen pienentää ilmailun ympäristöjalanjälkeä.

On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että turvallisuustaso säilyy tai sitä parannetaan, kun tällaisia ​​ympäristölähtöisiä menettelyjä otetaan käyttöön.

5. KESTÄVÄ KASVU

Tieteelliset todisteet osoittavat, että kestävä kasvu lentoliikenteessä on saavutettavissa, jos toteutetaan useita hyvin valittuja, oikea-aikaisia ​​ja kunnianhimoisia toimenpiteitä, joilla estetään ilmaston lämpeneminen yli +2 celsiusasteen.

6. YMPÄRISTÖKESTÄVÄN KESTÄVÄN KÄYTTÖÖN ON KÄYTETTÄVÄ SOSIAALINEN JA TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

On olennaista, että ilmailun viherryttäminen ei tapahdu sosiaalisten oikeuksien, laadukkaan työllisyyden ja kunnollisten työolojen kustannuksella. Siksi tilintarkastustuomioistuin kehottaa päättäjiä mahdollistamaan sääntely- ja poliittisen ympäristön, joka edistää sosiaalista kestävyyttä kaikissa siirtymisen vaiheissa kohti hiilidioksidipäästötöntä ilmailualaa.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että vihreään siirtymiseen liittyviä lisäkustannuksia ei pitäisi kompensoida leikkaamalla kustannuksia käyttämällä epävarmoja epätyypillisiä työmuotoja (kuten välittäjätoimistoja ja nollatuntisopimuksia, (näkeellistä) itsenäistä ammatinharjoittamista tai hyväksikäyttöön perustuvaa palkkaa. lentää -järjestelmät).

On myös tärkeää antaa lentoyhtiöille mahdollisuus investoida vihreään taloudelliseen kestävyyteen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa reilu kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

ILMAILU – STRATEGINEN INFRASTRUKTUURI JA OSA 'VIHREÄÄ' RATKAISUT

Eurooppalainen infrastruktuuri, joka tarjoaa olennaiset yhteydet ja edistää sosioekonomista yhteenkuuluvuutta sekä tavaroiden ja palvelujen oikea-aikaista toimitusta. Tämä infrastruktuuri on julkinen hyödyke, osa laajemman talouden selkäranka, ja sillä on jatkossakin tärkeä rooli turvallisen lentoyhteyden muodostamisessa Euroopassa.

Näistä syistä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vakaasti sitä mieltä, että lentoliikenteen on oltava osa "vihreää" ratkaisua ja luoda nyt perusta osaksi turvallista ja kestävää tulevaisuuden liikennejärjestelmää Euroopassa. Tarve turvata lentoliikenteen kestävä tulevaisuus tulee taustalla viimeisimmän helmikuussa 1 julkaistun Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) raportin2022 taustalla, joka vahvistaa, että ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Siinä korostetaan, että ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää kunnianhimoisia ja nopeutettuja toimia, samalla kun kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava nopeasti ja merkittävästi.

Vaikka lentoliikenteen päästöt edustavat hieman alle 3 prosenttia maailmanlaajuisista CO2-päästöistä (pandemiaa edeltävä taso), ne kasvavat edelleen

2. Arvioitu pitkän aikavälin vuotuinen polttoainetehokkuuden parannus yli 2 % vuodessa ei siksi riitä tekemään ilmailusta hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi vuonna 2020 konsulttiyritys Roland Berger ennusti, että jos muut teollisuudenalat vähentävät hiilidioksidipäästöjä nykyisten ennusteiden mukaisesti, lentoliikenteen osuus maailmanlaajuisista päästöistä voi olla jopa 24 % vuoteen 2050 mennessä – ellei tapahdu merkittävää teknologista muutosta, jonka mukaan ala tarvitsee vallankumouksen.

3. Lopuksi, vuonna 2021 syntyneen energiakriisin, jota Ukrainan sota pahensi, odotetaan kestävän. Tämän seurauksena kaikki fossiilisesta energiasta voimakkaasti riippuvaiset teollisuudenalat kärsivät tulevaisuudessa vakavista vaikutuksista

4. Ilmailun saattaminen vihreälle tielle on siksi välttämätöntä, jotta alasta tulee entistä kestävämpi.

Tätä taustaa vasten ilmailualan on ryhdyttävä erittäin kunnianhimoiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja tieteelliset todisteet osoittavat, että kestävä kasvu lentoliikenteessä on saavutettavissa – edellyttäen, että rohkeat toimenpiteet toteutetaan riittävän pian ja kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden toimesta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kehottaa siksi päättäjiä ja kaikkia lentoliikennealan sidosryhmiä yhdistämään voimansa ja toimimaan nopeasti kestävän, kilpailukykyisen, turvallisen ja ympäristön kannalta kestävän ilmailujärjestelmän säilyttämiseksi Euroopassa ja edistämään Pariisin ilmaston suunnitelmaa ja tavoitteita. sopimus.

Tätä taustaa vasten ilmailualan on ryhdyttävä erittäin kunnianhimoiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja tieteelliset todisteet osoittavat, että kestävä kasvu lentoliikenteessä on saavutettavissa – edellyttäen, että rohkeat toimenpiteet toteutetaan riittävän pian ja kaikkien asiaan liittyvien toimijoiden toimesta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kehottaa siksi päättäjiä ja kaikkia lentoliikennealan sidosryhmiä yhdistämään voimansa ja toimimaan nopeasti kestävän, kilpailukykyisen, turvallisen ja ympäristön kannalta kestävän ilmailujärjestelmän säilyttämiseksi Euroopassa ja edistämään Pariisin ilmaston suunnitelmaa ja tavoitteita. sopimus.

Kirjailijasta

avatar

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz on työskennellyt jatkuvasti matka- ja matkailualalla teini-ikäisenä Saksassa (1977).
Hän perusti eTurboNews vuonna 1999 maailmanlaajuisen matkailumatkailualan ensimmäisenä online-uutiskirjeenä.

Tilaa
Ilmoita
vieras
0 Kommentit
Sisäiset palautteet
Näytä kaikki kommentit
0
Haluaisitko ajatuksiasi, kommentoi.x
Jakaa...